e-Devlet Kapısı Kullanıcılarına İlişkin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Güvenliğiniz bizim için önemlidir!

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile, e-Devlet Kapısı’nın işletilmesi görevi çerçevesinde Şirketimiz TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (“TÜRKSAT A.Ş.” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.


VERİ SORUMLUSU

10.07.2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 527 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi, 21.06.2006 tarihli ve 5523 sayılı Cumhurbaşkanlığına Bağlı Ofislere İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun’un 14 üncü maddesi uyarınca e-Devlet Kapısı’nın kurulması ve yönetilmesi görevi T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. e-Devlet Kapısı’nın işletilmesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı adına Türksat A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı adına TÜRKSAT A.Ş. “Veri İşleyen” sıfatına haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Genel Merkez Adres: Yağlıpınar Mahallesi, Türksat Kümeevleri No:1 Gölbaşı/ANKARA

Telefon: 0 312 925 30 00

Fax: 0 312 925 29 00

Web Adresi: www.turkiye.gov.tr

Kep Adresi: turksatuydu@hs01.kep.tr


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

e-Devlet Kapısı ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Kimlik numarası, ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hal;
 • İletişim Bilgileriniz: e-posta, cep telefonu, Adres Kayıt Sistemi kaydı;
 • Kullanıcı İşlem Bilgileriniz: Şikâyet/öneri gibi talep içerikleri;
 • e-Devlet Kapısı Giriş Verileriniz: e-Devlet Kapısı’na ne ile giriş yapıldığı ( şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartı) ve hangi bankadan giriş yapıldığı verisi, (tüzel kişi hizmetlerinin kullanımında) hangi şirket adına işlem yapıldığı bilgisi;
 • Denetim ve Teftişlere İlişkin Veriler: Denetim ve teftişlere ilişkin olabilecek veriler, ses kaydı, IP ve port bilgileri kapsamında siber güvenliğe ilişkin veriler;

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

e-Devlet Kapısı ile ilişkinize göre ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.

 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Sistemler üzerinden gelen kullanıcı talepleri ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi,
 • Online ve mobil işlemlerin yürütülmesi,
 • e-Devlet Kapısı şifresinin tanımlanması/değiştirilmesi sürecinin başlatılması ve ilgili süreç işlemlerinin yürütülmesi,
 • e-Devlet Kapısı loglarının tutulması,
 • e-Devlet Kapısı İletişim Merkezi (EDKİM) hizmetinin verilmesi ve sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,
 • e-Devlet Kapısı Çağrı merkezinden alınan talep ve şikayetlere ilişkin süreçlerin yönetilmesi
 • e-Devlet Kapısı sisteminin mevzuat ve güvenlik analizi kapsamında saklanması gereken log kayıtlarının tutulması ve takibi,
 • e-Devlet Kapısı web sunucusunun güvenliğinin temini,
 • e-Devlet Kapısı profil sayfasında iletişim bilgilerinin alınması, güncellenmesi, e-Devlet Kapısı tarafından yapılan/ yapılacak bilgilendirmelerde bu iletişim bilgilerinin kullanılması,
 • Online e-Devlet ve e-İmza taahhütnamelerinin yapılması,
 • Mobil cihazlara özel anlık bildirim anahtarı sürecinin gerçekleştirilmesi,
 • e-Devlet Kapısı’na internet bankacılığı ile giriş sürecinin gerçekleştirilmesi,
 • e-Devlet Kapısı şifre teslim belgelerinin dijitalleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Arızaların tespiti ve giderilmesi çalışmalarının yürütülmesi,
 • Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 • Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi,
 • Adli ve idari mercilerden gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla; yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, yurt içi ve üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile T.C. dış temsilcilikleri ile paylaşılabilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Türksat A.Ş., kişisel verilerinizi e-Devlet Kapısı ile iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, grup şirketleri, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplamaktadır.


KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi dilekçe ile, noter kanalı ile, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle turksatuydu@hs01.kep.tr adresi üzerinden, Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu” nu doldurarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.


VERİ SORUMLUSU ADINA VERİ İŞLEYEN

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.


Bu sayfa en son tarihinde güncellenmiştir.